Услови на употреба

Договор помеѓу Резервирај Музика и посетителот

Веб-сајтот вклучува веб страници што содржат информативна содржина од јавен карактер за музичкото творештво од Македонија.

Македонски музички изданија претставува неформален регистар на музичкото творештво од Македонија, бесплатно достапен за прегледување и пребарување на информациите што ги содржат неговите веб страници.

Македонски музички изданија бев-сајтот се ажурира со нови содржини со одредена фреквенција при кое ажурирање можни се грешки во содржините што се објавуваат.

Вашата посета на Македонски музички изданија веб-сајтот претставува безусловно прифаќање на условите за неговото користење дефинирани на оваа веб страница.Модификации на условите на користење

Македонски музички изданија го задржува правото за промена на условите за користење на содржините и функционалностите што вебсајтот ги нуди.Линкови до други вебсајтови

Македонски музички изданија веб-сајтот може да содржи линкови до други веб-сајтови („поврзани сајтови“). Поврзаните сајтови не се под контрола на Македонски музички изданија и Македонски музички изданија не е одговорен за содржината на ниеден од поврзаните сајтови, вклучувајќи ги без ограничување и поврзаните сајтови што тие ги вклучуваат. Македонски музички изданија не е одговорен за веб-кастинг (webcasting) или било која друга форма на пренос на содржини добиени од поврзаните сајтови. Македонски музички изданија ги овозможува поврзаните сајтови како дополнителна погодност за посетителите веб-сајтот на Македонски музички изданија. Нивното вклучување преку поставување на линкови до поврзаните сајтови не значи одобрување на нивните содржини и не значи никаква асоцијација со нивните оператори.Незаконско или забрането користење

Како услов за вашата употреба на Македонски музички изданија веб-сабјтот е да може да дека нема да го користите веб-сајтот за било каква цел што значи незаконско или забрането користење поврзани со термините наведени на оваа страница. Вие не може да го користите Македонски музички изданија веб-сабјтот во ниедна ситуација на начин кој може да му наштети, да му ја прекине работата или да го навредува Македонски музички изданија веб-сабјтот како и да се меша во користењето на трети субјекти во користењето и уживањето во она што го нудат веб-страниците на Македонски музички изданија.Користење на услуги за комуникација

На Македонски музички изданија веб-сабјтот може да постојат сервиси за комуникација што овозможуваат размена на пораки и пишување коментари дизајнирани за да ви овозможи комуникација со јавноста или со поедини групи посетители („услуги за комуникација“). Вие се согласувате да ги користите комуникациските услуги за испраќање и примање пораки и материјали што се во согласност со познатите морални норми за добро и примерно однесување. Во ситуација кога ќе ги користите сервисите за комуникација се согласувате дека:

 • нема да ги посрамотите, злоупотребите, навредите, вознемирувате, да им се заканувате или да превземате други видови на некоректно и недолично однесување што ги крши законските права, како што е правото на приватност, другите посетители на веб-сајтот како и сите луѓе воопшто.
 • нема да пишувате, објавувате, оставате материјали и ширите несоодветни содржини, клевети, поставување информации за недозволени теми.
 • нема да испраќате датотеки што содржат софтвер или други материјали што се заштитени со законот за интелектуална сопственост или соодветната правна регулатива за приватност освен во ситуација во која вие лично ги немате правата над материјалите или ги поседувате сите неопходни согласности за полномошно право за управување со материјалите.
 • нема да испраќате датотеки што содржат вируси, неисправни датотеки или слични на претходно споменатите што може да наштетат на работењето на нечиј сметач(компјутер).
 • нема да испраќате и пишувате содржи што претставуваат реклами или содржини што значат продавање и купување материјали добра, производи и услуги, како и содржини што значат понуди за деловна соработка освен во ситуации во кои ќе користите сервис за комуникација што е наменет за тоа.
 • нема да испраќате, пишувате и проследувате содржини и линкови што значат анкети, натпреварувања, пирамидални концепти или содржини писма, во кои од читателот се бара неговата содржина да си испрати на останати во неколку копии.
 • нема да се фалсификуваат содржини. Доколку се користи авторска содржина тоа треба да биде според соодветната правна регулатива и да стои називот на изворот и авторот на содржината.
 • нама да ги ограничувате и спречувате останатите корисници во употреба на комуникациските сервиси.
 • нема да го прекршувате кодексот на однесување при употреба на сервисите за комуникација на Македонски музички изданија веб-сајтот.
 • нема да правите масовна колекција или колекција на било кој друг начин на информации од веб-сајтот вклучително и електронските адреси (e-mail addresses) бе дозвола на сопствениците.
 • нема да нарушите ниту еден закон или регулатива.

Македонски музички изданија нема обврска да ги следи комуникациските сервиси. Сепак, Македонски музички изданија го задржува правото да се ревидира материјалите испратени до веб-сајтот преку комуникациските сервиси и да ги отстрани сите материјали. Македонски музички изданија го задржува правото да го прекине вашиот пристап до која било или сите комуникациски сервиси во секое време без претходна најава без обврска за било какво образложение.

Македонски музички изданија го задржува правото во секое време да додадат, ажурираат или отстранат информациите или материјалите што ќе ги задоволи барањата на сите применливи закони, соодветната регулатива, правните процеси или соодветни владини барања.

Секогаш бидете претпазливи кога давате било какви лични податоци или податоци на вашите деца. Македонски музички изданија не ја контролира и потврдува содржината, пораките и информациите што се креираат од корисниците преку комуникациските сервиси и според тоа, Македонски музички изданија се одрекува од секаква одговорност во однос на сервисите за комуникација и било какви дејства што произлегуваат од учеството во било кој комуникациски сервис. Содржините креирани и објавени на веб-сајтот преку комуникациските сервиси немора нужно да ги рефлектираат ставовите на раководната структура, управителот и сопственокот на Македонски музички изданија.

Материјалите испратени на веб-сајтот може да подлежат на ограничувања при нивното користење, репродукција или ширење/дистрибуција. Вие сте одговорни да ги почитувате таквите ограничувања.